กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
พระอุปคุตมหาเถระ ชื่อเต็มของท่านคือ พระกีสนาคอุปคุตมหาเถระ เป็นพระมหาเถระสำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นพระอรหันต์หลังสมัยพุทธกาล เพราะไม่พบประวัติของท่านในพระไตรปิฎก แต่ปรากฏอยู่ใน จารึกพระเจ้าอโศก ซึ่งเขียนขึ้น เมื่อร้อยกว่าปีหลังพุทธปรินิพพานและยังปรากฏอยู่ใน พระปฐมสมโพธิกถา ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส โดยอยู่ปริจเฉทที่ ๒๘ ที่มีชื่อว่า มารพันธ-ปริวรรต กล่าวไว้ว่า เมื่อพระอุปคุตบวชแล้ว ท่านได้เจริญวิปัสสนาญาณโดยลำดับ จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ สำเร็จอภิญญาต่างๆ จนสามารถแสดงอภินิหาร เป็นที่เล่าลือจนทุกวันนี้ และได้เป็นอาจารย์สั่งสอนทางสมถกัมมัฏฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสมัยนั้น ดังปรากฏมีพระอรหันต์ที่เป็นศิษย์ของพระอุปคุตมหาเถระถึง ๑๘,๐๐๐ รูป ท่านมีปฏิปทาดำเนินไปในทางสันโดษ มักน้อย นัยว่า ท่านเนรมิตเรือนแก้ว (กุฏิแก้ว) ขึ้นในท้องทะเลหลวง (สะดือทะเล) แล้วก็ลงไปอยู่ประจำที่กุฏิแก้วตลอดเวลา เมื่อมีเหตุเภทภัยเกิดขึ้นในพระศาสนา หรือเมื่อมีพิธีกรรมใหญ่ๆ หรือมีผู้นิมนต์ ท่านก็จะขึ้นมาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจเสมอ ครั้งหนึ่งท่านเคยปราบพญามารที่เข้ามาก่อความวุ่นวายในพิธีฉลองสมโภชพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒ หลังพุทธปรินิพพาน

จกบาตร-IMGP8202.JPG
2016-7-21 06:48


จกบาตร-IMGP8205.JPG
2016-7-21 06:49


จกบาตร-IMGP8208.JPG
2016-7-21 06:49

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

พระอุปคุตมหาเถระปางจกบาตรนี้ เป็นปางที่พระอุปคุตมหาเถระแหงนหน้าหยุดพระอาทิตย์เพื่อฉันภัตตาหาร แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้และความยิ่งใหญ่ของท่าน แม้แต่พระอาทิตย์ไม่ว่าใหญ่แค่ไหนก็ต้องหยุดด้วยอานุภาพของท่าน ชาวพุทธจึงนิยมสร้างพระอุปคุตมหาเถระปางจกบาตรนี้ไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับท่านผู้ทำจิตให้นอบน้อมบูชาสักการะพระอุปคุตมหาเถระ เมื่อจะทำการสิ่งใด ไม่ว่าจะมีปัญหามากแค่ไหน ก็สำเร็จทุกประการ พระอุปคุตมหาเถระ เป็นพระอรหันตสาวกที่ทรงมหิทธานุภาพ สมัยหลังพุทธกาลร่วมยุคสมัยกับพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระอุปคุตมหาเถระ เป็นยอดแห่งธรรมกถึกผู้เป็นเลิศแห่งการแสดงธรรม ท่านตั้งความปรารถนาที่จะอยู่รักษาพระพุทธศาสนาให้ครบ ๕,๐๐๐ ปี ปกป้องคุ้มกันปราบมารและอุปัทวอันตรายทั้งหลาย ผู้ใดปรารถนาความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม จงนอบน้อมบูชาต่อพระอุปคุตมหาเถระ เป็นสังฆานุสติ และปฏิบัติตนตามปฏิปทาของท่าน คือ ฝึกตนเองให้สมบูรณ์ ขัดเกลากิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ของตนเองให้เบาบางและช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก อีกทั้งช่วยพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

จกบาตร-IMGP8240.JPG
2016-7-21 06:51


จกบาตร-IMGP8246.JPG
2016-7-21 06:51


จกบาตร-IMGP8250.JPG
2016-7-21 06:51

TOP

ชาวพม่ารามัญนับถือพระอุปคุตมหาเถระกันเป็นจำนวนมาก จึงมีการสร้างรูปบูชาของท่านขึ้นมา เห็นได้จากพระบูชาพระอุปคุตมหาเถระที่มีศิลปะแบบพม่าอยู่มากมาย ทั้งแบบปางบัวเข็ม และแบบปางจกบาตร คติความเชื่อเกี่ยวกับพุทธคุณของผู้ที่บูชา พระอุปคุตมหาเถระ เชื่อว่ามีพุทธคุณโดดเด่นด้านเมตตาบารมี โชคลาภ คุ้มกันภัยพิบัติขจัดอุปสรรคภยันตรายทั้งปวง

จกบาตร-IMGP8257.JPG
2016-7-21 06:53


จกบาตร-IMGP8259.JPG
2016-7-21 06:53


จกบาตร-IMGP8261.JPG
2016-7-21 06:53

TOP

พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ท่านเป็นชาวมอญ ท่านจึงได้สร้างพระอุปคุตมหาเถระปางบัวเข็ม และปางจกบาตร ไว้ให้ลูกศิษย์ได้เช่าไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งการบูชาพระอุปคุตมหาเถระนี้มีความหมายเป็น ๒ นัย คือ ๑.พระอุปคุตมหาเถระท่านเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ปราบมาร จึงช่วยปกป้องคุ้มครองให้ผู้ที่บูชาห่างไกลจากภัยอันตรายต่างๆ ส่วนนัยที่ ๒ คือ ท่านจำศีลอยู่ในน้ำ จึงช่วยให้ผู้บูชาอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ บรรดาผู้ที่นับถือศรัทธาหลวงพ่ออุตตมะที่ทราบในข้อนี้ จึงนิยมที่จะหาพระอุปคุตมหาเถระปางต่างๆ มาไว้บูชาติดบ้านเพื่อความสงบร่มเย็น

จกบาตร-IMGP8277.JPG
2016-7-21 06:54


จกบาตร-IMGP8274.JPG
2016-7-21 06:55


จกบาตร-IMGP8281.JPG
2016-7-21 06:55

TOP

เป็นปางหนึ่งของพระอุปคุตซึ่งเข้านิโรธสมาบัติที่สะดือทะเล ที่ฐานจะมีรูปหอย ปู ปลา บนเศียรมีใบบัวคลุม มีตุ่มนูนเล็กๆ ๙ จุด คือที่บนหน้าผาก ๑ จุด ที่เข่า ๒ จุด หัวไหล่ ๒ จุด สะโพก ๒ จุด และที่ศอกหรือข้อมือ ๒ จุด เรียกว่าเข็ม แต่เดิมชาวพม่าวางพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระธาตุที่ ๙ จุดนี้ แต่ปัจจุบันทำเป็นตุ่มนูนเหมือนมีเข็มฝังไว้แทน จึงเป็นที่มาของชื่อ พระบัวเข็ม

ชาวพม่าและไทยใหญ่นิยมบูชาพระอุปคุตมาก เชื่อกันว่าเป็นพระที่ให้คุณทางโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง มีสติปัญญาเฉียบแหลม มีสมาธิจิตดี ปราศจากภัยทั้งปวง

บัวเข็ม-IMGP8214.JPG
2016-7-21 08:55


บัวเข็ม-IMGP8217.JPG
2016-7-21 08:55


บัวเข็ม-IMGP8221.JPG
2016-7-21 08:56

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ชอบครับ  บางรูป สวยงดงามมากครับ  อยากได้เลยครับ
ความคิดเห็นของผมเป็นเพียงเป็นกระจกหนึ่งด้านเดียวเท่านั้น...มันอาจจะไม่ถูกต้องทุกเรื่องเสมอไปครับ

TOP

เพิ่มพระอุปคุตปางบัวเข็ม  เพิ่งไปเจอ


พระอุปคุต.jpg
2018-5-5 08:04

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด