Board logo

ชื่อกระทู้: พระสังข์กระจาย. [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-17 17:17     ชื่อกระทู้: พระสังข์กระจาย.

“พระสังกัจจายน์” หรือ “หมีเล่อฝอ(弥勒佛)” หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า “พระสังกัจจายน์โพธิสัตว์” เป็นคำเรียกกันทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งเป็นองค์เดียวกันกับคำเรียกทางพุทธศาสนาฝ่านหินยานคือ “พระอาริย์” (พระศรีอารยเมตไตรย)อันเป็นคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่หมายถึงพระพุทธเจ้า องค์ใหม่ ที่จะบังเกิดมาในอนาคตกาล ณ เวลานั้น เชื่อกันว่า สันติสุขอันแท้จริงจะบังเกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ

พระสังข์กระจาย-IMGP5471.JPG
2016-7-17 17:17


พระสังข์กระจาย-IMGP5473.JPG
2016-7-17 17:17


รูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP5471.JPG (2016-7-17 17:17, 772.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23817&k=b139d59ca45a2f9f0579ecb6a769a06b&t=1571628731&sid=54mR4Zรูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP5473.JPG (2016-7-17 17:17, 882.58 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23818&k=8f16202ab0b7c763220f6970c1f3aac6&t=1571628731&sid=54mR4Z


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-17 17:19

รูปลักษณะของพระสังกัจจายน์ (พระศรีอาริย์)ตามแบบคติแบบจีนนั้น จะเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะอ้วนพลุ้ยเปลือยอก มีใบหน้าที่สดชื่นร่าเริง สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และมักหัวเราะเริงร่าอยู่เสมอ สองหูยาวจรดบ่า มักเห็นท่านในลักษณะท่าทางนั้งอย่างสบายอารมณ์ และปรากฏรูปเด็ก ๆ วิ่งรายล้อม อยู่รอบตัวพระสังกัจจายน์ เด็ก ๆ ที่ปีนป่ายอยู่รอบตัวท่านจะต้องเป็นเด็กผู้ชายจำนวน 5 คน เด็กชาย 5 คนเป็นความหมายแฝงที่หมายถึง “อู่ฝู” (五福)หรือความสุข 5 ประการ อันถือเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์

พระสังข์กระจาย-IMGP5503.JPG
2016-7-17 17:19


พระสังข์กระจาย-IMGP5507.JPG
2016-7-17 17:19


รูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP5503.JPG (2016-7-17 17:19, 758.06 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23819&k=2d2f5758bccb38a868654c43cf515570&t=1571628731&sid=54mR4Zรูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP5507.JPG (2016-7-17 17:19, 959.35 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23820&k=9da48d52baec23495ee9ef3e8a743075&t=1571628731&sid=54mR4Z


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-17 17:21

ในตำนานพุทธสาวกทั้ง๘๐ องค์ กล่าวว่า พระสังกัจจายน์ เป็นบุตรของพราหมณ์ปุโรหิต กัจจานโคตร หรือกัจจายนโคตร ในแผ่นดินของพระเจ้าจัณฑปัชโชต กรุงอุชเชนี เมื่อกัจจายนะกุมารเจริญวัย เรียนจบไตรเพท บิดาได้ถึงแก่กรรม จึงได้รับตำแหน่งปุโรหิตแทนบิดา

ครั้นต่อมาพระเจ้าจัณฑปัชโชต ทรงทราบว่า พระศาสดาตรัสรู้แล้ว เสด็จเที่ยวโปรดสัตว์สั่งสอน ประชุมชนธรรมะที่พระองค์สอนนั้น เป็นธรรมที่แท้จริง ยังประโยชน์แก่ผู้ประพฤติตาม จึงมีพระประสงค์ใคร่เชิญเสด็จพระบรมศาสดาไปประกาศที่กรุงอุชเชนี จึงรับสั่งให้กัจจายนะปุโรหิตไปทูลเสด็จกรุงอุชเชนี

กัจจายนะปุโรหิตพร้อมด้วยผู้ติดตาม ๗ คน จึงออกจากกรุงอุชเชนี ครั้นมาถึงจึงพากันเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา พระองค์ทรงเทศน์สั่งสอน ในที่สุดบรรลุอรหันต์ทั้ง ๘ คน หลังจากนั้นทั้ง ๘ ก็ทูลขออุปสมบท ทรงขออนุญาต ครั้นอุปสมบทแล้ว จึงทูลเชิญเสด็จกรุงอุชเชนี ตามหน้าที่ พระองค์รับสั่งว่า

"ท่านไปเองเถิด เมื่อท่านไปแล้ว พระเจ้าปัชโชตจักทรงเลื่อมใสท่าน"

พระ กัจจายนะจึงออกเดินทางพร้อมพระอรหันต์อีก ๗ องค์ ที่ติดตามมาด้วย กลับคืนสู่กรุงอุชเชนี และประกาศสัจธรรมให้แก่พระเจ้าจัณฑปัชโชต พร้อมชาวพระนครเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และถ้อยคำประการอันเป็นสัจธรรม

หลังจากนั้นกลับคืนสู่สำนักของพระพุทธองค์ ตรัสว่า ท่านเป็นผู้ฉลาดในการอธิบายแห่งการย่อคำพิสดาร

พระสังข์กระจาย-IMGP4984.JPG
2016-7-17 17:21


พระสังข์กระจาย-IMGP4986.JPG
2016-7-17 17:21


รูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP4984.JPG (2016-7-17 17:21, 780.16 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23821&k=869c14f93116ab0278aa5a7e39950bb9&t=1571628731&sid=54mR4Zรูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP4986.JPG (2016-7-17 17:21, 729.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23822&k=5c9690206e82ac08305586fba496bd54&t=1571628731&sid=54mR4Z


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-17 17:23

นับจากนั้นมาพระสังกัจจายน์ก็เป็นผู้สรุปย่อคำสอนบอกแก่บรรดาสาวกทั้งหลาย ด้วยความพอใจอย่างยิ่ง ในคำย่อนั้น และยังเป็นผู้ทูลขอให้พระพุทธองค์บัญญัติแก้ไขพุทธบัญญัติบางประการ ปรากฏว่าเป็นที่พอพระทัยแก่องค์พระศาสดาเป็นอย่างมาก

พระสังกัจจายน์ เป็นผู้มีรูปงาม ผิวเหลืองดุจทอง ตำนานเล่าว่า ครั้งหนึ่งมีโสเรยยะบุตรเศรษฐีคะนอง เห็นพระสังกัจจายน์จึงปากพล่อยกล่าวว่า ถ้าเราได้ภรรยามีรูปกายงดงามเยี่ยงท่านนี้ จักพอใจยิ่ง

พลันปรากฏว่าโสเรยยะบุตรมหาเศรษฐีหนุ่มคะนองปาก ได้กลายเพศเป็นหญิงในทันที จึงหลบหนีไป ต่อมาได้สามีและบุตรสองคน จึงกลับมาขอขมากับพระสังกัจจายน์ โสเรยยะจึงกลับคืนสู่เพศชายเช่นเดิม นับว่าพระสังกัจจายน์มีฤทธิ์อำนาจยิ่งองค์หนึ่งในพุทธสาวก

พระสังข์กระจาย-IMGP5495.JPG
2016-7-17 17:23


พระสังข์กระจาย-IMGP5497.JPG
2016-7-17 17:23


รูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP5495.JPG (2016-7-17 17:23, 786.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23823&k=35be97495d98c708f04abcfacae0ce08&t=1571628731&sid=54mR4Zรูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP5497.JPG (2016-7-17 17:23, 791.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23824&k=b7e6a1fcc66d834efc9bd5ec08568a81&t=1571628731&sid=54mR4Z


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-17 17:25

มีเรื่องแทรกเข้ามาว่าเพราะ รูปกายอันงดงามของพระสังกัจจายน์  สร้างความปั่นป่วนแก่อิตถีเพศอย่างมาก จึงได้เนรมิตกายใหม่ให้อ้วน พุงพลุ้ย น่าเกลียด เพื่อความสงบแห่งจิตและกิเลส

เรื่องราวของพระสังกัจจายน์ พอสรุปได้ว่าเป็นพระพุทธสาวกที่มีความเฉลียวฉลาดมีความรู้ และเป็นที่โปรดของพระพุทธองค์ยิ่ง มีบารมี มีอิทธิฤทธิ์ ผู้ใดบูชาพระสังกัจจายน์ จึงได้รับพรจากพุทธสาวก อันเป็นเอตทัคคะอย่างสมบูรณ์

พระสังข์กระจาย-IMGP5487.JPG
2016-7-17 17:24


พระสังข์กระจาย-IMGP5488.JPG
2016-7-17 17:24


พระสังข์กระจาย-IMGP7948.JPG
2016-7-17 17:24


พระสังข์กระจาย-IMGP7950.JPG
2016-7-17 17:25


รูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP5487.JPG (2016-7-17 17:24, 760.28 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23825&k=a2f47ef957116ec8c9ff9bf6e5bc98fc&t=1571628731&sid=54mR4Zรูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP5488.JPG (2016-7-17 17:24, 801.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23826&k=917325aa299fe99477452ba08401f741&t=1571628731&sid=54mR4Zรูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP7948.JPG (2016-7-17 17:24, 311.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23827&k=4146f66faeef1fe8390ebfb2039d01f8&t=1571628731&sid=54mR4Zรูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP7950.JPG (2016-7-17 17:25, 746.92 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23828&k=9288ca6e941256e81c47b6f642ec20d3&t=1571628731&sid=54mR4Z


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-17 17:26

เมื่อพูดถึงเรื่องโชคลาภแท้ที่จริงแล้วชาวพุทธเราจำนวนไม่น้อยต่างได้ลาภอันประเสริฐกันทุกคน ลาภอันประเสริฐที่ว่า คือ  "ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ" นั่นเองตามบาลีที่ว่า "อโรคฺยาปรฺมา ลาภา"

          ทั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องโรคทางใจมากกว่าเรื่องโรคทางกายพระองค์สรุปว่า "ผู้ที่ไม่มีโรคทางกายเป็นเวลาหลายปีนั้นพอหาได้ แต่ผู้ที่ไม่มีโรคทางใจแม้เพียงชั่วเสี้ยวนาที ก็หาได้ยาก" จึงมีคำกล่าวตามมาที่ว่า "ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ" เช่นกัน

พระสังข์กระจาย-IMGP5408.JPG
2016-7-17 17:25


พระสังข์กระจาย-IMGP5415.JPG
2016-7-17 17:26


รูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP5408.JPG (2016-7-17 17:25, 794.15 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23829&k=bdeecf7a5c3271677301f2ba7bec1a27&t=1571628731&sid=54mR4Zรูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP5415.JPG (2016-7-17 17:26, 998.16 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23830&k=48a97cc27af64c214d16561d28718868&t=1571628731&sid=54mR4Z


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-17 17:28

ในทางพุทธศาสนามหายานนั้น คติการสร้างรูปเคารพพระสังกัจจายน์ หรือ “หมีเล่อฝอ” เริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ซ่ง(ซ้อง) ซึ่งเป็นสมัยแห่งความรุ่งเรืองทางด้านศิลปะหัตถกรรมจีน รูปเคารพทางพุทธศาสนาจึงถูกนำมาใช้ในความหมายที่ดีแก่ราชสำนักและคหบดีทั่ว ไป ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ภาพวาด จิตรกรรมจีน ประเพณี ประติมากรรมพระสังกัจจายน์ หรือ “หมีเล่อฝอ” จึงถูกนำมาใช้วัฒนธรรมมงคล เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขสมหวังและมีความหมายที่ดีสำหรับใช้เป็นภาพอวยพรให้ แก่กันและกัน เพื่อให้การดำเนินชีวิตใด ๆ สำเร็จสมประสงค์และเพียบพร้อมด้วยปิติสุขตลอดไป

"ผู้ใดบูชาพระสังกัจจายน์ ย่อมเป็นมหามงคลอุดมด้วย ลาภ ยศ ความเจริญรุ่งเรืองดีนักแล"

พระสังข์กระจาย-IMGP5441.JPG
2016-7-17 17:27


พระสังข์กระจาย-IMGP5448.JPG
2016-7-17 17:27


พระสังข์กระจาย-IMGP5451.JPG
2016-7-17 17:27


รูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP5441.JPG (2016-7-17 17:27, 830.5 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23831&k=fe393378ab3b2941c7894b8e038bb595&t=1571628731&sid=54mR4Zรูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP5448.JPG (2016-7-17 17:27, 814.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23832&k=5b80f4c3bd23b4a3a71a65fc2a4545c4&t=1571628731&sid=54mR4Zรูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP5451.JPG (2016-7-17 17:27, 743.82 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23833&k=2cb02be8eb67db4bd6a4a77a77807121&t=1571628731&sid=54mR4Z


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-17 17:29

พระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ ปัญญา และเมตตามหานิยม  นั่งมังกรหมายถึงให้มีอำนาจวาสนา เป็นผู้ปกครองคน
         ชาวพุทธกราบไหว้สักการบูชาพระสังกัจจายน์เพื่อให้บังเกิดความเป็นสิริมงคล 3 ประการแก่ตนเองและครอบครัว ดังนี้
          1. โชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ พระสังกัจจายน์ได้รับการยกย่องให้เป็นพระผู้อุดมด้วยโภคทรัพย์ และลาภสักการะเสมอด้วยพระสิวลี
           2. สติปัญญา เนื่องเพราะพระสังกัจจายน์ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในทางอธิบายความพุทธภาษิต ท่านเป็นอรหันต์ผู้มีปฎิภาณเฉียบแหลม
          3. ความงามและความมีเสน่ห์ เนื่องจากเพราะก่อนที่ท่านจะอธิษฐานจิตให้รูปร่างเปลี่ยนแปลง พระสังกัจจายน์มีผิวดั่งทองคำและมีรูปงามละม้ายเหมือนพระพุทธเจ้า จนแม้แต่เทพยดา พรหม มนุษย์ทั้งปวงพากันรักใคร่ชื่นชมพระสังข์กระจาย-IMGP5482.JPG
2016-7-17 17:29


พระสังข์กระจาย-IMGP5484.JPG
2016-7-17 17:29


รูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP5482.JPG (2016-7-17 17:29, 988.16 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23834&k=b464353b68c85ba694a7c7c44b91f2d6&t=1571628731&sid=54mR4Zรูปภาพที่แนบมา: พระสังข์กระจาย-IMGP5484.JPG (2016-7-17 17:29, 600.01 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23835&k=23b91fef0eb00d5be4d9530e13776edb&t=1571628731&sid=54mR4Z


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2