กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
โครงการประกวด ภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2553
หลักการและ เหตุผล / ที่มาของโครงการ :
          ป่าไม้ คือ แหล่งกำเนิดชีวิต เราจะอยู่อย่างไร หากไม่มีป่า เพราะป่ากำเนิดต้นน้ำอันเป็นสายธารหล่อเลี้ยงทุกชีวิต
ป่า เป็นทั้งแหล่งอาหารและคลังสมุนไพรใช้รักษาโรค ป่า คือบ้าน คือแหล่งพึ่งพิงของสิ่งมีชีวิตนับล้านสายพันธุ์...
หากวันนี้เราไม่ช่วยกัน ดูแลอนุรักษ์ไว้ อาจจะสายเกินไปที่จะเก็บรักษาธรรมชาติอันสวยงามบริสุทธิ์
ที่มอบแต่คุณประโยชน์มหาศาลอันประเมินค่ามิได้แก่มนุษย์ให้ยืนยาวไปจนถึงลูก หลาน  
          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อมวลมนุษยชาติ กลุ่มบริษัท ทรู จึงได้ร่วมกับ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 16 เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยทุกคน
ได้เข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ป่าไม้ และสัตว์ป่าต่างๆ แล้วนำความสมบูรณ์งดงามมาถ่ายทอดแก่ผู้อื่น
ผ่านภาพถ่ายเพื่อให้คนไทยได้ชื่นชม จนเกิดความรัก และหวงแหนธรรมชาติ อยากปกป้องรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป
         ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”  ได้มีส่วนร่วมในการเชิญชวน
ให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ เข้าไปใกล้ชิดสัมผัสความงามของป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติต่างๆ
ทั่วประเทศด้วยตนเอง และทำการถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้น โดยได้ส่งภาพถ่ายธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า
เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทำให้ กลุ่มบริษัท ทรู มุ่งมั่นในการปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ต่อไป
เพราะได้ประจักษ์แล้วว่า หากใครที่ได้เข้าไปสัมผัสความงดงามอันแสนบริสุทธิ์ของป่าไม้ ก็จะเกิดความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ
และเกิดความรัก หวงแหน จนเกิดความคิดในการอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่า นั่นคือ สิ่งแวดล้อมบนโลกของเราใบนี้ให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป
วัตถุประสงค์ :
1.     เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป สัมผัส เห็นคุณค่า และมีประสบการณ์ที่ดีต่อทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้
2.     เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราว ผ่านภาพถ่าย
3.     เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดจิตสำนึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกัน
4.     เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความต้องการมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟู และเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าและป่าไม้แก่แผ่นดิน
5.     เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสัตว์ป่าและป่าไม้ ในการสร้างความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อให้ทุกสรรพสิ่งให้ดำรงอยู่ได้
การประกวดแบ่งเป็น  2 ระดับ คือ
·        ระดับบุคคลทั่วไป
·        ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ภาพที่ส่งเข้าประกวด  สามารถส่งได้ 2 ประเภท คือ
1. ภาพสไลด์สีขนาด 35 มม. และภาพดิจิทัล   
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมี สิทธิ์ส่งได้ 2 ประเภท คือ ภาพประเภทสัตว์ป่า และ ภาพประเภทป่าไม้  โดยส่งได้ประเภทละไม่เกิน 5 ภาพ โดย
1.1  กรณีเป็นภาพ สไลด์สี
-      ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องแนบฟิล์มต้น ฉบับในกรอบพลาสติกขนาด 2 x 2 นิ้ว เท่านั้น พร้อมทั้งเขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่ง
หมายเลขประจำภาพ และจำนวนภาพ ที่ส่งภาพเข้าประกวดอย่างชัดเจนไว้บนกรอบสไลด์ และทำเครื่องหมายจุดกลมบนมุมล่างซ้ายทุกภาพ
1.2   กรณีเป็นภาพดิจิทัล
-      เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม
-      สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ
-      ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล
-      รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน.TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
-      ส่งภาพในรูปของแผ่น CD-ROM และขอสงวน สิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM คืน
id23_head_AW-Poster-True-53_OK_Cre.jpg

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

ตอบกลับ 1# hao2499


    [b** ]หมายเหตุ **     ผู้จัดการประกวดจะนำภาพทั้ง 2 ชนิด (ฟิล์มสไลด์ และภาพดิจิทัล) มาจัดเป็นหมวดหมู่เดียวกัน และใช้เกณฑ์เดียวกันในการพิจารณา

2. ภาพดิจิทัลไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ (Free Technique)        
ผู้ส่งภาพ สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้งประเภทสัตว์ป่าและป่าไม้รวมกันได้ ไม่เกิน 5 ภาพ และสามารถใช้เทคนิคพิเศษตกแต่งภาพ
และใช้กระบวนการสร้างสรรค์ภาพได้อย่าง อิสระเต็มที่ (Free Technique)
  

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ :

      -  ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู  
         118/1 ชั้น 11 อาคารทิปโก้ ถ.พระรามหก สาม
          เสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์  02-615-9610
      -  สำนัก อนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
         ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   โทรศัพท์ 02-579-6666 ต่อ 1743, 1744

      
*เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้  – 30 กันยายน  2553*
id23_head_AW-Poster-True-53_OK_Cre.jpg

TOP

ขอบคุณที่เอาข่าวสาร ดี ๆ มาบอกครับ.....งุงิ

TOP

ว้าววววววววว

TOP

คอมพิวเตอร์ผมเขียนซีดีไม่ได้ครับ
ความคิดเห็นของผมเป็นเพียงเป็นกระจกหนึ่งด้านเดียวเท่านั้น...มันอาจจะไม่ถูกต้องทุกเรื่องเสมอไปครับ

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด