กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
เมืองเชียงคำมีชื่อเดิมว่า เวียงชะราว ตั้ง อยู่ในพื้นที่บ้านคุ้มหมู่ 6 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ พระยาผู้ปกครองเมืองได้สร้างพระธาตุไว้บนดอยนอกเมืองเพื่อล้างบาป ต่อมามีผู้พบแหล่งทองคำขนาดใหญ่ ในลำธารหลังดอย ดอยนั้นได้ชื่อว่า “ดอยคำ” พระธาตุบนดอยก็ชื่อว่า "พระธาตุดอยคำ" เมืองชะราวก็เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองเชียงคำ”

แต่ตำนานพระเจ้านั่งดิน พญาผู้สร้างเมืองชื่อว่า “พญาคำแดง” และเมืองนั้นชื่อ “พุทธรส” ประชาชนชาวเมืองมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้สร้างพระพุทธรูปมีนามว่า “พระเจ้านั่งดิน” พระพุทธเจ้าทำนายว่า สืบไปภายหน้าเมืองจะเจริญรุ่งเรือง และอุดมไปด้วยสินทรัพย์และจะได้ชื่อว่า “เมืองเชียงคำ”

อีกตำนานหนึ่งที่กล่าวถึงวัดพระนั่งดินได้กล่าวไว้ดังนี้ วัดพระนั่งดิน Wat Phra Nang Din

เป็น วัดที่องค์พระประธานของวัดไม่มีฐานรองรับเหมือนกับพระประธานองค์อื่นๆ เคยมีราษฏรสร้างฐานรองรับ เพื่ออัญเชิญพระประธารขึ้นประดิษฐานบนฐานรองรับ แต่ปรากฏว่าพยายามยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงเรียกสืบเนื่องกันต่อมาว่า พระนั่งดิน ตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธรูปนี้สร้างตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ดังนั้น พระเจ้านั่งดินน่าจะมีอายุกว่า 2,500 ปี ในการสร้างพระพุทธรูปนี้ ใช้เวลา 1 เดือน 7 วัน จึงเสร็จ เมื่อสร้างเสร็จได้ประดิษฐานไว้บนพื้นราบ ไม่มีฐานชุกชีดังพระพุทธรูปอื่นๆทั่วไป
03-IMGP1170.JPG
2017-1-31 15:44

03-IMGP1172.JPG
2017-1-31 15:45

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ พ.ศ. 2412 โดยมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ และเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล) เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ “ราชบพิธ” หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง บพิธ คำนี้มาจากภาษาบาลีคือ ปวิธะ ที่แปลว่าสร้าง ส่วน “สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีสีมากว้างใหญ่ เป็นมหาสีมาล้อมรอบอาณาเขตของวัด

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นับเป็นพระอารามหลวงสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล
01-IMGP0631.JPG
2017-1-31 16:09

01-IMGP0634.JPG
2017-1-31 16:09

TOP

พระผง  ไม่ทราบรายละเอียด
01-IMGP0651.JPG
2017-1-31 16:11

01-IMGP0653.JPG
2017-1-31 16:11

TOP

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) (3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา 100 ปี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต[1
01-IMGP0671.JPG
2017-1-31 16:13

01-IMGP0675.JPG
2017-1-31 16:13

TOP

น่าจะเช่ามาจากอินเดีย ตอนไปตามรอยพระพุทธเจ้า
01-IMGP0679.JPG
2017-1-31 16:15

01-IMGP0681.JPG
2017-1-31 16:16

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

หลวงพ่อโสธร รุ่น เรซิ่น+แบงค์
01-IMGP0693.JPG
2017-1-31 16:18

01-IMGP0697.JPG
2017-1-31 16:18

TOP

วัดเจริญราษฎร์บำรุง หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดหนองพงนก ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๑๒ ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ปัจจุบันมี พระอธิการเอกลักษณ์ หรือ พระอาจารย์เวียน เป็นเจ้าอาวาส
01-IMGP0700.JPG
2017-1-31 16:23

TOP

วัดเกตการาม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญธรรมยุติกนิกาย วัดแรกของจังหวัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ... เจ้าอาวาสรูปแรกของวัด คือพระอธิการแท่น โสมทตโต ซึ่งต่อมาได้เป็นพระมหาสมณวงค์ ... ศ.2472 โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงโบราณมุข 2ชั้น พื้นปูด้วยหินอ่อน ..
01-IMGP0743.JPG
2017-2-1 08:29

01-IMGP0746.JPG
2017-2-1 08:29

TOP

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอยู่ในตำแหน่ง 14 พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2531 สิริพระชันษา 91 ปี
01-IMGP0751.JPG
2017-2-1 08:32

01-IMGP0749.JPG
2017-2-1 08:33

TOP

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 6 สมทบทุนบูรณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี.
02-IMGP0824.JPG
2017-2-1 08:40

02-IMGP0827.JPG
2017-2-1 08:40

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

เหรียญกลมทองเหลือง ไม่มีห่วง ในหลวง ร.5 รุ่นแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง ..
02-IMGP0831.JPG
2017-2-1 08:44

02-IMGP0833.JPG
2017-2-1 08:44

TOP

วัดไตรมิตร
02-IMGP0835.JPG
2017-2-1 08:45

02-IMGP0839.JPG
2017-2-1 08:45

TOP

บรรดาพระเกจิคณาจารย์แห่งภาคตะวันออก ที่มีชื่อเสียง "หลวงปู่คร่ำ ยโสธโร" วัดวังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง กล่าวได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จัก เป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ที่มีอายุยืนยาวเกินร้อยปี

หลวงปู่คร่ำยังเป็นพระสงฆ์ร่วมยุคกับ พระอาจารย์ทิม ธัมมธโร วัดช้างให้, หลวงปู่ศรีจันทร์ วัดเลยหลง จ.เลย, หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี, หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข, หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี, หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง, หลวงปู่จู วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี, หลวงปู่เริ่ม ปรโม วัดจุกกะเฌอ จ.ชลบุรี ฯลฯ

หลวงปู่คร่ำเกิดที่บ้านวังหว้า เมื่อวันพุธที่ 20 ต.ค. 2440 ในช่วงเยาว์วัยบิดามารดาพาไปฝากไว้ที่วัดวังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง เริ่มเรียนประถม ก.กา กับพระ จนสามารถอ่านออกเขียนได้

อยู่วัดปรนนิบัติรับใช้พระอาจารย์ประมาณ 2 ปี จึงย้ายไปเรียนที่วัดเพลงช้างเผือก ซึ่งอยู่ไม่ไกล ก่อนกลับมาช่วยบิดามารดาทำนาตามเดิม

เมื่ออายุครบ 20 ปี อุปสมบทที่วัดวังหว้า วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 2460 โดยมีพระครูสังฆการบูรพทิศ (ปั้น อินทสโร) วัดราชบัลลังก์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระใบฎีกาหลำ รองเจ้าคณะแขวงแกลง วัดเพลงช้างเผือก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์เผื่อน วัดวังหว้า เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ยโสธโร"

ท่านศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท รวมทั้งได้ศึกษาหนังสือขอมจนอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี ท่องจำพระปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหนังสือขอมได้อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาตำราวิชาการต่างๆ ควบคู่กัน โดยได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง เพื่อเรียนวิปัสสนากัมมัฏฐานและตำราแพทย์แผนไทย
02-IMGP0843.JPG
2017-2-1 08:49

02-IMGP0845.JPG
2017-2-1 08:49

TOP

02-IMGP0855.JPG
2017-2-1 08:50

02-IMGP0858.JPG
2017-2-1 08:51

TOP

หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย ท่านมีนามเดิมว่า พุธ อินทรหา ท่านเกิดเมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2464 ณ หมู่บ้านชนบท ต.หนองหญ้าเซ้ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี เป็นบุตรคนเดียวของบิดามารดา ครอบครัวมีอาชีพทำนาทำไร่ ในช่วงอายุได้ 4 ขวบ บิดามารดาได้ถึงแก่กรรม ท่านจึงย้ายมาอยู่กับญาติพี่น้องที่ หมู่บ้านโคกพุทรา ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
02-IMGP0868.JPG
2017-2-1 08:52

02-IMGP0871.JPG
2017-2-1 08:53

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด