กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
ก่อนอื่นผมไม่ใช่นักสะสมพระ  ไม่ใช่เซียนพระ ไม่ใช่นักเล่นพระ ดูไม่เป็นพระจริง พระปลอม
เพียงแต่เวลาเดินทางไปท่องเที่ยวตามวัดต่างๆทั่วประเทศ ภรรยาผมชอบเช่าติดมือกลับมาทุกครั้ง  บางส่วนก็ได้มาจากพ่อแม่ให้มา ญาติพี่น้องให้มา เพื่อนฝูงให้มา ลูกน้องให้มา
จนจำไม่ได้ว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหน อาศัยอ่านเอารายละเอีดที่องค์พระ
เริ่มที่พระองค์แรก  ไม่ทราบรายละเอียดเลย
01-IMGP0616.JPG
2017-1-31 08:07

01-IMGP0627.JPG
2017-1-31 08:07

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

วัดช่องลม ราชบุรี เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดราชบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นสามัญ ปัจจุบันตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ฝั่งตะวันตกของกรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี โดยมีเลขที่ ๖๒๙ เป็นเลขประจำวัด
ชื่อของวัดมี ๒ ชื่อ คือ ๑ วัดช่องลม ๒ วัดช้างล้ม เดิมชื่อวัดช้างล้ม ที่ได้ชื่ออย่างนั้นก็เพราะมีช้างเดินลงมากินน้ำแล้วมาล้มลงที่ปากคลองซึ่งเป็นที่ของวัด ชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อว่าวัดช้างล้ม ในโฉนดที่ดินของวัดที่ทำไว้ก่อนก็ยังใช้ชื่อว่าวัดช้างล้ม ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช เสด็จตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี เสด็จมาที่วัดช่องลม ได้ทรงเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ชื่อว่าวัดช่องลม เพราะเป็นทางที่ลมพัดผ่าน
วัดช่องลมเป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สืบไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สร้าง ปัจจุบันที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ ๑๒๒๙๔ เนื้อที่ของวัดมีลักษณะเป็น ๔ เหลี่ยมผืนผ้าคางหมู คือ ทางทิศตะวันตกกว้าง ทิศตะวันออกแคบ อยู่ในเขตเทศบาล ห่างจากศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน ประมาณ ๒ กิโลเมตร

วัดช่องลมนี้จะได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อใดนั้นสืบไม่ได้ เพราะเป็นวัดโบราณ
ประวัติหลวงพ่อแก่นจันทร์

หลวงพ่อแก่นจันทน์เป็นพระพุทธปฏิมา สร้างด้วยไม้แก่นจันทน์ มีความสูงตั้งแต่พระบาทถึงพระเกศมาลา ๒.๒๖ เมตร (ประมาณ ๕ ศอก) เป็นพระพุทธปฏิมาปางอุ้มบาตร แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วไม่ใช่อุ้มบาตรเหมือนพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรทั่วๆ ไป บาตรของหลวงพ่อแก่นจันทน์เหมือนสวมอยู่ในถุงบาตร และมีสิ่งหนึ่งยาวประมาณ ๑ คืบ ยื่นออกมาจากขอบถุงบาตรซึ่งอยู่ติดกับขอบปากบาตรทั้งสองข้าง พิจารณาดูแล้วเหมือนม้วนผ้าที่ยื่นออกมาสำหรับมือจับ พระหัตถ์ทั้งสองของหลวงพ่อแก่นจันทน์ทั้งสองข้างจับอยู่ที่ม้วนผ้านั้นเพื่อไม่ให้บาตรหลุด ผู้ที่มีความรู้ในทางดูลักษณะพระพุทธรูปได้บอกว่าเป็นพระสมัยทวารวดี

01-IMGP0637.JPG
2017-1-31 08:15

01-IMGP0641.JPG
2017-1-31 08:15

TOP

พระมงคลศีลาจารย์ หรือหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร

ชาววังหว้าและหมู่บ้านใกล้เคียงเรียกนามท่านว่า”ท่านพ่อคร่ำ”ท่านมีอายุ๑๐๐ปีบริบูรณ์เมื่อวันที่๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๐
ี่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๐ พรรษา๘๐นับเป็นพระเถระที่มีพรรษาสูงสุดของเมืองไทย
รูปหนึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศ
หลวงปู่คร่ำเป็นพระภิกษุที่มีบุญญาบารมีเป็นที่ปรากฏแก่ประชาชนมาเป็นเวลานานแล้ว
ท่านมีคุณูปการแก่สังคมหลายวงการอย่างกว้างขวาง ทั้งฝ่ายศาสนจักรและ
อาณาจักรทั้งในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆและเป็นปูชนียบุคคลที่ได้รับการเคารพและ
คารวะศรัทธาเป็นอย่างสูงจากชาวพุทธทั่วประเทศ
เห็นได้จากงานพุทธาภิเษกที่สำคัญที่จัดในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมือง หลวงปู่จะได้รับนิมนต์ไปร่วมพิธีเกือบทุกครั้ง

เนื่องจากมีผู้ให้ความเคารพศรัทธาหลวงปู่คร่ำจำนวนมากต่างพากันยึดหลวงปู่เป็นสรณะในยามที่ต้องเผชิญกับภาวะ
คับขัน ทั้งยังขอพรบารมีจากท่านช่วยบันดาลใช้ประสบโชคลาภ ประสบความสำเร็จสมปรารถนา
มีความสุขสมหวังในชีวิตจึงมีผู้ให้สมญานามท่านว่า”เทพเจ้าของชาวระยอง”บ้าง”ท่านพ่อแห่งฝั่งทะเลตะวันออก”
บ้าง”เทพเจ้าแห่งภาคตะวันออก”ฯลฯรวมความว่าหลวงปู่คร่ำเป็นพระที่อยู่ในใจของทุกคน

01-IMGP0731.JPG
2017-1-31 08:21

01-IMGP0733.JPG
2017-1-31 08:22

TOP

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอยู่ในตำแหน่ง 14 พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2531 สิริพระชันษา 91 ปี
01-IMGP0723.JPG
2017-1-31 08:26

01-IMGP0729.JPG
2017-1-31 08:26

TOP

วัดญาณสังวรารามประวัติ

วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุตินิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นองค์ประธานจัดสร้างวัด เมื่อปี ๒๕๑๙ นายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อันตระการ พร้อมด้วยบุตรธิดา ได้ถวายที่ดินแด่สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภทบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่เศษ ต่อมา คณะผู้ริเริ่มสร้างวัดได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินที่ติดต่อเขตวัดถวายเพิ่มเติมอีกประมาณ ๖๐ ไร่เศษ รวมเป็นเนื้อที่ดินทั้งหมด ๓๖๖ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา เพื่อขอให้สร้างวัด และขอใช้ชื่อว่า "วัดญาณสังวราราม" การสร้างวัดได้ดำเนินการมาโดยลำดับ
01-IMGP0737.JPG
2017-1-31 08:38

01-IMGP0740.JPG
2017-1-31 08:38

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

วัดท่าพระ สร้างในยุคใดไม่มีหลักฐานปรากฏ แต่เป็นวัดราษฎร์เก่ามากวัดหนึ่ง เดิมชื่อวัดเกาะ ต่อมาเอกสารทางราชการกรมที่ดิน เรียกว่า วัดเกาะท่าพระ ปัจจุบันชาวบ้านและทางราชการ เรียกว่า "วัดท่าพระ" คำว่า "เกาะ" ได้หายไป วัดท่าพระ แม้ถาวรวัตถุส่วนใหญ่จะถูกรื้อทำลายหมดสภาพไปแล้วก็ตาม แต่ยังเหลือถาวรวัตถุที่สำคัญชิ้นหนึ่งคือ "วิหารหลวงพ่อเกษรและองค์หลวงพ่อเกษร" เป็นเครื่องยืนยันถึงอายุการสร้างวัดท่าพระ เพราะองค์วิหารนั้น เป็นวิหารแบบสมัยอยุธยา ทรงคล้ายประทุนเรือ หรือกูบช้าง เป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งของฝั่งธนบุรี

หลวงพ่อเกษร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อโลหะลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 40 นิ้วฟุต ส่วนสูงจากพระรัศมีถึงทับเกษร 63 นิ้วฟุต วงพักตร์กลมมน เป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ผสมศิลปะตอนต้นกรุงรัตน โกสินทร์ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวท่าพระ ชาวบ้านทั่วไป เรียกว่า "หลวงพ่อเกษร" บ้างเรียกว่า "หลวงพ่อทิพย์เกษร" ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแต่อย่างใด เพียงแค่สันนิษฐานว่า หลวงพ่อเกษร สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประดิษฐานอยู่ที่วัดท่าพระแห่งนี้มานานแล้ว ชาวท่าพระถือว่าเป็นมิ่ง ขวัญหลักใจ เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีมานาน จนมีประ เพณีงานแห่ผ้าไตรถวายหลวงพ่อเกษร ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี

01-IMGP0645.JPG
2017-1-31 08:46

01-IMGP0648.JPG
2017-1-31 08:46

TOP

พระหลายองค์ไม่ทราบรายละเอียด ที่มาที่ไป เช่น
01-IMGP0657.JPG
2017-1-31 08:48

01-IMGP0661.JPG
2017-1-31 08:48

01-IMGP0688.JPG
2017-1-31 08:49

01-IMGP0690.JPG
2017-1-31 08:49

TOP

พระธาตุพนมหรือเรียกตามแผ่นทองจารึกซึ่งจารึกไว้ในสมัยเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก แห่งนครเวียงจันทน์
มาบูรณะใน พ.ศ. ๒๒๓๖ - ๔๕ ว่า "ธาตุปะนม" เป็นพุทธเจดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุ ( กระดูกส่วนพระอุระ )
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีรูปทรงสี่เหลี่ยม ประดับตกแต่งด้วยศิลปลวดลายอันวิจิตรประณีตทั้งองค์

มีความหมายทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง สูงจากระดับพื้นดิน ๕๓ เมตร ฉัตรทองคำสูง ๔ เมตร
รวมเป็น ๕๗ เมตร ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นแดนระหว่างประเทศลาว
กับประเทศไทยประมาณ ๕๐๐ เมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร  

ในตำนานพระธาตุพนมกล่าวไว้ว่า องค์พระธาตุพนมสร้างครั้งแรกในราว พ.ศ. ๘ ในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูร
กำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ โดยท้าวพญาทั้ง ๕ อันมีพญาศรีโคตบูร เป็นต้น และพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์
อันมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประมุข  ลักษณะ การก่อสร้างในสมัยแรกนั้น ใช้ดินดิบก่อขึ้นเป็นรูปเตาสี่เหลี่ยม
แล้วเผาให้สุกทีหลัง กว้างด้านละสองวาของพระมหากัสสปะ สูงสองวา ข้างในเป็นโพรง มีประตูเปิดทั้งสี่ด้าน
02-IMGP0761.JPG
2017-1-31 13:17

02-IMGP0766.JPG
2017-1-31 13:17

TOP

วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเรียกว่า "วัดมะกอก" ตามชื่อ ตำบลบางมะกอกซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งวัด ภายหลังเปลี่ยนเป็น "วัดมะกอกนอก" เพราะมีวัดสร้างขึ้นใหม่ในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ลึกเข้าไปในคลองบางกอก ใหญ่ชื่อ "วัดมะกอกใน" ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เมื่อสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชม พระราชประสงค์จะย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรีจึงเสด็จกรีฑาทัพล่องลงมาทาง ชลมารคถึงหน้าวัดมะกอกนอกนี้เมื่อเวลารุ่งอรุณพอดี จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกนอกเป็น "วัดแจ้ง" เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งนิมิตที่ได้เสด็จมาถึงวัดนี้เมื่อเวลาอรุณรุ่ง
02-IMGP0774.JPG
2017-1-31 13:20

02-IMGP0778.JPG
2017-1-31 13:21

TOP

วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมมีชื่อว่า วัดสามจีนใต้ มีคำเล่ากันว่าวัดสามจีน เดิมมีอยู่สามวัด คือ วัดสามจีนอยู่ในคลองบางอ้อด้านตรงข้ามกับเทเวศร์วัดหนึ่ง วัดสามจีนเหนือ บางท่านก็ว่าอยู่ที่บางขุนพรหม บางที่ก็ว่าอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี สำหรับวัดที่อยู่บางขุนพรหม คือ วัดสังเวชวิศยาราม ส่วนที่อยู่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ วัดโชติการาม อำเภอเมืองนนทบุรี และวัดสามจีนใต้ ได้แก่ วัดไตรมิตรวิทยาราม

       เหตุที่เรียกว่าวัดสามจีน ก็เนื่องด้วยเหตุว่ามีชาวจีน ๓ คนได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาจึงได้นามว่า “วัดสามจีน”
02-IMGP0781.JPG
2017-1-31 13:23

02-IMGP0786.JPG
2017-1-31 13:24

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ปูชนียวัตถุ - พระพุทธรูปทองคำ
       
        พระพุทธทศทลญาณ พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปูนปั้น ลงรักปิดทอง ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “หลวงพ่อโต” บ้าง “หลวงพ่อวัดสามจีน” มีประชาชนมาบนบานกันเสมอ ๆ ด้วยพวงมาลัยดอกมะลิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เคยทรงเสด็จพระราชดำเนินมานมัสการ และได้ตรัสอกย่องว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก “หลวงพ่อโม” อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เคยได้ทำพระเครื่องแจกครั้งหนึ่ง ได้ทำเป็นรูปพระพุทธทศพลญาณสร้างด้วยเนื้อชิน เรียกชื่อว่า หลวงพ่อโตวัดสามจีน ปรากฏว่าเป็นที่นิยมนับถือของคนทั่งไปว่าศักดิ์สิทธินัก ปัจจุบันนี้หายากแล้ว
02-IMGP0788.JPG
2017-1-31 13:27

02-IMGP0792.JPG
2017-1-31 13:27

TOP

พระเทพโลกอุดรทั้ง 5 พระองค์ ท่านไม่ใช่คนไทย เป็นชาวเนปาล แต่ละองค์มีจริตและบุคลิกภาพแตกต่างกัน ผู้ที่อวดรู้เห็นยากที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นพระเทพโลกอุดรองค์ไหน ดีไม่ดีไปพบหลวงปู่แจ้งฌาน คิดว่าเป็นพระเทพโลกอุดรเข้าก็อาจเป็นได้ หลวงปู่ท่านนี้ได้อภิญญาโลกีย์และเป็นพระสำเร็จ ชอบท่องเที่ยวไปทุกหนทุกแห่ง นอกจากท่านอภิชิโต ภิกขุแล้ว ยากที่ผู้อื่นจะดูออก ท่านอภิชิโต ภิกขุ มักจะสัพยอกครูฝึกว่า “นี่คนหรือผีกันแน่ เห็นมากี่สิบปีร่างกายก็คงเดิมไม่แปรเปลี่ยน” สมัยยังมีการใช้รถราง บางครั้งก็จ๊ะเอ๋กันในรถราง ก็ยังเคยถามท่านอภิชิโต ภิกขุ ว่าตามที่เขาลือกันว่าหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า และหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ซึ่งเป็นสานุศิษย์สายพระโลกอุดร ไม่มรณภาพจริง อาจารย์เคยพบบ้างไหม
02-IMGP0800.JPG
2017-1-31 13:31

02-IMGP0803.JPG
2017-1-31 13:32

TOP

ประวัติความเป็นมา หลวงพ่อ (ทอง) เขาตะเครา
ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในประวัติของหลวงพ่อบ้านแหลม ว่า ชาวบ้านแหลมซึ่งอยู่ปากอ่าวจังหวัดเพชรบุรี ได้พากันมาจับปลาในทะเล ขณะที่ลากอวนอยู่นั้นได้ลากพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยติดอวนขึ้นมาองค์หนึ่ง ในระหว่างทางกลับ ก็ได้พบพระพุทธรูปยืน (หลวงพ่อบ้านแหลม) ลอยปริ่มๆ น้ำอยู่ไม่ไกลนัก จึงอาราธนาขึ้นบนเรืออีกลำหนึ่ง แต่เกิดอาเพทฝนตกหนัก ลมพายุพัดจัด เรือลำที่พระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่นั้น ทนคลื่นลมไม่ไหว จึงเอียงวูบไป พระพุทธรูปที่อยู่บนเรือจึงเคลื่อนตกจมหายไปในแม่น้ำ  ชาวบ้านแหลมพากันตกใจและเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ต่างช่วยกันดำน้ำค้นหาอยู่หลายวัน แต่ก็ไม่พบ จึงตกลงว่าไม่ค้นหากันต่อไปอีก จึงนำพระพุทธรูปองค์นั่งที่เหลืออยู่บนเรืออีกลำหนึ่งไปยังถิ่นของตน และนำพระพุทธรูปองค์นั้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาตะเครา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ พ.ศ.2302 เป็นต้นมา และเรียกขานกันว่าหลวงพ่อเขาตะเครา
02-IMGP0806.JPG
2017-1-31 13:38

02-IMGP0810.JPG
2017-1-31 13:41

TOP

วัดป่าสาลวัน

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต หลวงชาญนิคมได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499

ลักษณะวัด พัทธสีมา

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม

2. พระเทพรัตนดิลก (วิจิตร จิตฺตทนฺโต) พ.ศ. 2542 รักษาการแทนเจ้าอาวาส

3. พระมงคลวัฒนคุณ (เพิ่ม กิตุติวฑฺฒโน) พ.ศ. 2544, 5 ก.ย. 2555

4. พระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

อนุสรณ์สถานบูรพาจารย์เจดีย์แห่งพระกัมมัฏฐาน ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุบูรพาจารย์ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ภายในมีรูปแหมือน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงปู่เสาร์ กนตสีโล หลวงปู่สิงห์ ขนตยาคโม และพระอาจารย์พร พระอริยสงฆ์ของประเทศ เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างถวายครูบาอาจารย์ เป็นถาวรวัตถุทางพุทธศาสนาที่จะทำให้ระลึกถึง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางวิปัสสนากิมมัฏฐาน
02-IMGP0812.JPG
2017-1-31 13:44

02-IMGP0815.JPG
2017-1-31 13:45

TOP

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร


         พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2442 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ปีกุน ที่บ้านม่วงไข่ ต.พรรณนา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นบุตรของ เจ้าไชยกุมมาร (เม้า) ในตระกูล "สุวรรณรงค์" ซึ่งเป็นตระกูลเจ้าเมืองพรรณานิคมมาก่อน

         มารดาของพระอาจารย์ฝั้นชื่อ "นุ้ย" บุตรของ "หลวงประชานุรักษ์" มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน พระอาจารย์ฝั้นเป็นบุตรคนที่ 4 สมัยเป็นเด็กท่านเป็นคนอ่อนโยน เรียบร้อยนิสัยใจคอเยือกเย็น มีความขยันหมั่นเพียร และสู้งานทุกอย่าง ช่วยเหลือบิดามารดาเป็นอย่างดี
02-IMGP0848.JPG
2017-1-31 13:48

02-IMGP0851.JPG
2017-1-31 13:48

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด